POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem może zostać osoba, która spełnia jeden z dwóch warunków: 

1. Członkostwo jest otwarte dla absolwentów akredytowanych przez Stowarzyszenie szkoleń. Szkoleniem, które spełniło wymogi akredytacji jest szkolenie prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W marcu 2008 r. Instytut jako jedyne zagraniczne szkolenie uzyskał afiliację Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem- ADMT UK.

2. Osoby, które nie ukończyły rekomendowanego szkolenia, ale ukończyły inne szkolenie w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, np. za granicą, mogą ubiegać się o członkostwo w ramach tzw. drogi alternatywnej. Proces przyjmowania członka w ramach drogi alternatywnej ma charakter indywidualny i może obejmować spotkania z Zarządem Stowarzyszenia i udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie superwizjach koleżeńskich.

Program szkoleń innych niż rekomendowane powinien obejmować:

1. Minimum 700 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym: 

  • Teorię i Praktykę Psychoterapii Tańcem i Ruchem (min. 350 godz.),

Obejmującą między innymi: - Umiejętności w zakresie Empatii: odzwierciedlenie, dostrojenie, nawiązywanie i budowanie relacji niewerbalnej, empatia kinestetyczna i wsparcie - Umiejętności w zakresie prowadzenia grupy: wykorzystanie struktury, utrzymywanie granic, identyfikowanie i praca z tematem indywidualnym i grupowym, wykorzystanie ruchu symbolicznego i metafory ruchowej, integracja materiału werbalnego i niewerbalnego. - Kluczowe umiejętności terapeutyczne: relacja terapeutyczna, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, interwencje niewerbalne i werbalne, granice w relacji terapeutycznej, kończenie terapii. Umiejętności te muszą być omówione i praktycznie zastosowane zarówno w grupie szkoleniowej, jak i w odniesieniu do pracy klinicznej z dziećmi i dorosłymi, terapii indywidualnej i grupowej osób z różnymi rodzajami zaburzeń. 

  • Analizę i Obserwację Ruchu (min. 100 godz.) 

Obejmuje ona badanie i analizę własnych preferencji ruchowych studenta, jak również różnych populacji klientów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Kliniczne zastosowanie obserwacji ruchu powinno dać studentowi umiejętność: - zaobserwowania i notowania profili ruchowych pacjentów, - tworzenia arkuszy analizy ruchu będących narzędziem badania prowadzonej praktyki klinicznej, - umiejętność przełożenia zaobserwowanego ruchu na potrzeby pacjenta w celu sformułowania celów terapeutycznych i stosowania adekwatnych interwencji - umiejętność pisemnego i ustnego zaprezentowania uzyskiwanych w ten sposób informacji za pomocą nie-specjalistycznego języka zrozumiałego dla innych członków zespołu terapeutycznego 

  • Teorię i Praktykę Psychoterapii,

  • Teorię Procesu Grupowego,

  • Psychopatologię lub Psychologię Kliniczną,

  • Psychologię Rozwojową,

  • Anatomię Doświadczalną,

  • Metodologię Badań Klinicznych w Psychoterapii Tańcem i Ruchem,

  • Etykę

2.Napisanie pracy pisemnej opartej o opis przypadku pracy z klientem/grupą. 

3.Minimum 150 godz. praktyki terapeutycznej, w tym min. 100 godz. prowadzenia psychoterapii tańcem i ruchem z klientem.

4.Odbycie minimum 150 godz. superwizji, w tym co najmniej 40 godz. superwizji indywidualnej z certyfikowanym superwizorem psychoterapii lub psychoterapii tańcem i ruchem. 

5.Odbycie minimum 100 godz. cotygodniowej psychoterapii własnej w ciągu minimum 2 lat.

Szczególowe kryteria dla szkoleń nieakredytowanych są zgodne z kryteriami dla szkoleń akredytowanych i znajdziesz jetutaj.

Poruszenia