POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Kryteria nadawania certyfikatów psychoterapeutów i terapeutów tańcem i ruchem

1. O Certyfikaty mogą ubiegać się członkowie zwyczajni PSPTiR, którzy spełniają określone w stosownych uchwałach warunki.

2. Członkami zwyczajnymi mogą zostać absolwenci akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem szkoleń lub osoby, które ukończyły inne szkolenia (np. za granicą) i uzyskały członkostwo w ramach drogi alternatywnej. Członkostwo zwyczajne oznacza zatem ukończenie ustrukturalizowanego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, zawierającego odpowiedni wymiar godzin wykładów, praktyki, superwizji i terapii własnej. W chwili obecnej jednynym akredytowanym szkoleniem jest szkolenie prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i RuchemOpisy kryteriów i procedury akredytacji szkoleń znajdują się w stosownych uchwałach, w zakładce Dokumenty.

3. Członkowie zwyczajni, którzy wnioskują o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem uprawniającego do pracy indywidualnej i grupowej powinni spełnić następujące kryteria:

  • Odbycie 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem akredytowanego przez PSPTiR
  • Odbycie stażu klinicznego w wymiarze 360 godzin w szpitalu psychiatrycznym lub placówce, w której główną metodą pracy z pacjentami jest psychoterapia. Staż kliniczny może być odbyty w ramach stażu, wolontariatu lub pracy zawodowej w szpitalu psychiatrycznym lub placówce, w której główna metodą pracy z pacjentami jest psychoterapia. Staż kliniczny/wolontariat/praca ma obejmować udział w pracy i zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego oraz innych formach pracy danej placówki.
  • Przeprowadzenie min.120 godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą ponad ilość godzin wymaganych w szkoleniu, w tym minimum 50 godzin psychoterapii z pacjentem indywidualnym. Do godzin pracy terapeutycznej nie wlicza się godzin konsultacji poprzedzających terapię indywidualną lub grupową.
  • Indywidualna superwizja praktyki terapeutycznej w liczbie minimum 30 godzin ponad godziny wymagane w szkoleniu. Superwizja musi być prowadzona przez co najmniej dwóch certyfikowanych superwizorów psychoterapii.
  • Osoba ubiegająca się o certyfikat psychoterapeuty ma mieć doświadczenie indywidualnej superwizji u minimum dwóch certyfikowanych superwizorów.
  • Rekomendacja superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat odbyła co najmniej 15 godzin superwizji indywidualnej.
  • W uzasadnionych przypadkach, np. posiadania przez wnioskującego innych uprawnień zdobytych poza granicami kraju, Komisja Certyfikująca może przyznać Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem w drodze indywidualnej.

Jeśli powyższy tekst nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, napisz proszę na skrzynkę Komisji Certyfikującej.

Poruszenia