POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Procedura certyfikacji

Procedura uzyskania certyfikatu tańcem i ruchem odbywa się w oparciu o egzamin przed niezależną Komisją Egzaminacyjną na drodze trzech możliwych ścieżek certyfikacji. 

 

Zgodnie ze standardami przyjętymi w Polsce oraz Europie, dla wydania Certyfikatu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (PSPTiR) konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

1. Bycie członkinią zwyczajną / członkiem zwyczajnym PSPTiR.

2. Uregulowane składki członkowskiej.

3. Ukończenie całościowego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, akredytowanego przez PSPTiR i zgodnego z ramowym programem nauczania Polskiej Rady Psychoterapii, które trwało minimum 4 (cztery) lata i obejmowało minimum 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego, potwierdzonego dyplomem.

4. Odbycie stażu klinicznego w wymiarze 360 godzin.

5. Przeprowadzenie minimum 120 godzin pracy psychoterapeutycznej ponad ilość godzin wymaganych w szkoleniu, w tym minimum 50 godzin psychoterapii z pacjentem indywidualnym.

6. Odbycie indywidualnej superwizji swojej praktyki psychoterapeutycznej w liczbie minimum 30 godzin ponad godziny wymagane w szkoleniu. Superwizja prowadzona przez co najmniej dwóch certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

7. Uzyskanie pisemnej rekomendacji superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat odbyła co najmniej 15 godzin superwizji indywidualnej.

8. Zdanie egzaminu certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego.

9. W uzasadnionych przypadkach, np. posiadania przez wnioskującego uprawnień zdobytych w innych krajach Europy, Komisja Certyfikująca rozpatruje wniosek o Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem w drodze indywidualnej.

10. Do czasu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty członkini / członek Stowarzyszenia, po ukończeniu 4-letniego całościowego szkolenia, może posługiwać się określeniem “psychoterapeuta w procesie certyfikacji”.

 

Procedura wnioskowania o przyznanie Certyfikatu

I. Wniosek o Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem zawiera następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie certyfikatu.

2. Dyplom ukończenia całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem.

3. Zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego.

4. Zaświadczenia od stosownej placówki/instytucji o przeprowadzeniu wymaganego minimum ilości godzin pracy psychoterapeutycznej. Zaświadczenia powinny zostać wystawione przez upoważnioną osobę i zawierać: imię i nazwisko, podpis i dane kontaktowe osoby upoważnionej do wydawania zaświadczenia, nazwę i dane placówki, ilość godzin i okres prowadzenia terapii.

5. Zaświadczenie o odbyciu psychoterapii własnej/terapeutycznym doświadczeniu własnym w wymiarze 250 godzin, w tym w wymiarze 100 godzin w trakcie szkolenia.

6. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat po zakończeniu szkolenia prowadziła sesje w gabinecie prywatnym, składa własnoręcznie podpisany dokument z opisem przeprowadzonych przez siebie sesji, który będzie zawierał informacje: w jakim miejscu odbywały się sesje (adres, rodzaj gabinetu), z jakimi klientami prowadzona była psychoterapia, ile odbyło się sesji, ile czasu trwała jedna sesja, jaki długo trwała psychoterapia (data rozpoczęcia i zakończenia). Dokument musi zostać potwierdzony podpisem superwizora, który superwizuje taką pracę.

7. Zaświadczenia o odbyciu wymaganej ilości superwizji indywidualnej.

Zaświadczenia powinny zawierać ilość godzin i okres odbywania superwizji, imię nazwisko, dane kontaktowe i czytelny podpis superwizora oraz nazwę Stowarzyszenia wydającego certyfikat superwizora.

8. Rekomendację certyfikowanego superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat odbyła co najmniej 15 godzin superwizji indywidualnej.

9. Skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy Komisji Certyfikującej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o potwierdzenie otrzymania dokumentów.

10. Do dokumentów należy dołączyć dowód opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz koszt egzaminu w kwocie 1800 PLN wpłacone na konto Stowarzyszenia.

 

II. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 60 dni licząc od daty potwierdzenia otrzymania dokumentów przez Komisję Certyfikującą (z wyłączeniem lipca i sierpnia).

 

III. Po otrzymaniu wniosku Komisja Certyfikacyjna powołuje Komisję Egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin certyfikacyjny. (egzamin zewnętrzny)

1. Komisja Egzaminacyjna składa się z 3 (trzech) osób.

2. Egzamin składa się z części teoretycznej w formie pisemnej oraz części praktycznej w formie ustnej. Egzamin obejmuje zagadnienia objęte programem szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem w oparciu o przedstawione studium przypadku.

3. Egzamin teoretyczny składa się z pisemnego studium przypadku, zawierającego opis procesu psychoterapii. Studium przypadku musi być oparte na pracy z indywidualnym pacjentem/klientem. Z pacjentem tym musi zostać uzgodniony kontrakt na indywidualną psychoterapię tańcem i ruchem. Jeżeli pacjentem jest dziecko, adolescent lub osoba, która nie może w pełni o sobie decydować, kontrakt ten musi zostać podpisany przez jej rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku zbierania danych do publikacji kontrakt będzie obejmował kwestie etyczne związane z pisaniem studium przypadku i ochroną danych klienta, uświadamiając klientowi bądź opiekunowi klienta w jaki sposób materiał z sesji może zostać wykorzystany i jak będzie przechowywany. Z kontraktu będzie jasno wynikać że klient może wycofać swoją zgodę na publikację w dowolnym czasie.

4. Egzamin praktyczny (ustny) jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem. W trakcie egzaminu Kandydat może zostać poproszony o zilustrowanie zjawisk procesu psychoterapeutycznego w oparciu o opisany przypadek i w oparciu o inne przykłady z własnej praktyki.

5. Pozytywny wynik egzaminu ustnego otrzymuje osoba zdająca, która udzieliła minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Komisja egzaminacyjna niezwłocznie informuje osobę zdającą o uzyskanym przez nią wyniku egzaminu.

6. Osoba zdająca może wnieść do Komisji Egzaminacyjnej na piśmie odwołanie od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.

7. Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

8. Komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu do Komisji Certyfikacyjnej, która przekazuje decyzję o przyznaniu certyfikatu psychoterapeutce / psychoterapeucie na piśmie. Decyzja może być następująca:

a. Przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem.

b. Kandydat może zostać poproszony o odbycie dalszych szkoleń, zdobycie dodatkowego doświadczenia w pracy klinicznej lub dodatkową terapię własną i zostanie powiadomiony o tym, w jakim zakresie i w jakiej dziedzinie jest to wymagane. Decyzja będzie zawierała uzasadnienie. Po spełnieniu tych wymogów kandydat musi na nowo złożyć dokumenty i uiścić opłatę.

c. Kandydat może uzyskać odmowę wydania certyfikatu, zawierającą uzasadnienie odmowy. Kandydaci mogą się od tej decyzji jednorazowo odwołać do Komisji Certyfikującej, dokonując opłaty za procedurę odwoławczą, która wynosi 300 PLN. Odwołanie będzie rozpatrywane zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie Komisji Certyfikującej. Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku uczestniczą wszyscy członkowie Komisji Certyfikującej, a w przypadku braku zgodności co do ostatecznej oceny, Komisja zasięga opinii członków Komisji Etycznej Stowarzyszenia. Decyzja podjęta w procedurze odwoławczej jest ostateczna.

 

IV. Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty tańcem i ruchem na innych zasadach, niż w tej uchwale obliguje do uzupełnienia brakujących procedur w procesie tzw. certyfikacji uzupełniającej w przeciągu 3 (trzech) lat. Koszt uzupełnienia już posiadanego certyfikatu o egzamin certyfikacyjny wynosi 1000 złotych.

 

V. Psychoterapeuta, posiadający certyfikat uzyskany przed końcem 2014 r. może ubiegać się o odnowienie certyfikatu na drodze uznania dorobku zawodowego. Psychoterapeuta ubiegający się o proces certyfikacji na drodze uznania dorobku zawodowego wnosi opłatę w wysokości 500 zł. Złożony przez psychoterapeutę wniosek oraz dokumenty jest analizowany przez Komisję Certyfikacyjną i zatwierdzany przez Komisję Egzaminacyjną.

 

VI. Komisja Certyfikacyjna prowadzi ewidencję przyznanych certyfikatów i weryfikuje ich prawomocność w rejestrze członków.

 

Załączniki

1. Zaświadczenie od stosownej placówki/instytucji o przeprowadzeniu wymaganego minimum ilości godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą (pobierz zaświadczenie)

2. Oświadczenie o prowadzeniu praktyki psychoterapeutycznej w gabinecie prywatnym (pobierz zaświadczenie).

3. Zaświadczenia o odbyciu wymaganej ilości i rodzaju superwizji. (pobierz zaświadczenie).

 

Jeśli powyższy tekst nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, napisz proszę na skrzynkę Komisji Certyfikującej.

Poruszenia